Competitie en prestatie lopen tegenwoordig als een rode draad door onze samenleving. Ook de overheid deelt in deze ontwikkeling. Dit heeft onder meer gevolgen voor de wijze waarop zij haar doelen nastreeft door bijvoorbeeld het verlenen van subsidies en/of door het inkopen van diensten. Hieronder besteden wij aandacht aan de veranderende praktijk van subsidiëring voor een belangrijke bestuurslaag van de overheid, namelijk de gemeente.

Vroeger werkte de gemeente binnen het sociaal domein vaak samen met een vertrouwde gesubsidieerde organisatie die een historische band kende met de gemeente. Als vanzelfsprekend werd de subsidie ieder jaar aan deze partij verleend, verlengd en doorgaans, afhankelijk van de conjuncturele situatie, ook trendmatig verhoogd. Niet zelden was de (uitdijende) begroting van de gesubsidieerde organisatie de voornaamste richtlijn bij het bepalen van de hoogte van het subsidiebedrag en het productenaanbod. De relatie tussen overheid en gesubsidieerde was bilateraal van aard. De gesubsidieerde leverde een vaststaand scala aan vertrouwde diensten waarbij de regie min of meer slapend aanwezig was bij de gemeente.

De laatste jaren zijn er op dit terrein duidelijk veranderingen waar te nemen. Veel gemeenten geven er de voorkeur aan om op een meer meetbare wijze te subsidiëren. Hierbij behoort een praktijk van meten en vergelijken. De gemeente profileert zich graag door met behulp van de (schaarse) subsidiemiddelen doelen te bereiken en maatschappelijke effecten te realiseren die achteraf ook meetbaar zijn. Hierdoor is de gemeente beter zichtbaar naar haar burgers toe maar ook naar de politieke achterban. De Gemeenteraad verkrijgt bovendien betere handvaten om haar controlerende taak naar het gemeentebestuur in te vullen. De relatie met het maatschappelijk middenveld is zakelijk, multilateraal en gericht op samenwerking tussen verschillende partijen om gezamenlijk één doel of effect te realiseren. Subsidieverlening aan een en dezelfde partij is niet langer vanzelfsprekend.

De nieuwe wijze van presteren vraagt om een ander subsidiebeleid. Om echt tot een nieuw, modern subsidiebeleid en een nieuwe subsidiepraktijk te komen, is het nodig om deze aanpak cyclisch vorm te geven. Dit betekent dat de nieuwe aanpak zoveel mogelijk moet worden vastgelegd in de terugkerende patronen van de gemeentelijke bedrijfsvoering, zoals in de Planning en Control cyclus. Reeds in de kadernota, de begroting en de rapportages kan  invulling worden gegeven aan de gewenste doelen en effecten door het leveren van de juiste input uit het coalitie akkoord. De beleidsmedewerkers van de gemeente zijn hierbij de specialisten bij uitstek en dus onmisbaar in deze schakel.

Cortice heeft reeds diverse gemeenten geholpen bij het tot stand brengen van een dergelijke transitie. Wij kunnen uw gemeente dan ook prima ondersteunen bij het vormgeven van een nieuw, ambitieus subsidiebeleid en de effectieve in- en uitvoering daarvan. Maar ook als verandering niet nodig is, kunnen we het lopende proces ondersteunen. Onze dienstverlening bestrijkt de volgende aspecten:

  • Accountmanagement richting gesubsidieerde instellingen
  • (Door-) ontwikkelen van het subsidiebeleid
  • Verbeteren subsidieproces
  • Juridische ondersteuning bij bezwaar- en beroepsprocedures
  • Juridische toetsing van subsidiebeschikkingen
  • Juridische toetsing van de subsidieverordening en beleidsregels
  • Coaching van teams en individuele medewerkers
  • Ondersteuning in de uitvoering (afhandeling van aanvragen en vaststellingen)

Wij bieden onze ondersteuning aan tegen flexibele voorwaarden, waaronder een uiterst concurrerende tariefstelling, vaste uren en desgewenst vaste prijsstelling zodat u niet voor onverwachte uitgaven komt. Heeft u interesse in onze Nieuwsbrief of wilt u meer weten over onze dienstverlening? Neem dan contact op met:

Gilbert De Boeck

06-13291779

g.deboeck@cortice.nl