Coronabeleid en begroting

Corona is een ad hoc situatie en vergt ook een ad hoc beleid. Toch dient ook zo’n beleid consequent en doordacht te zijn. Daarnaast is vooral een realistisch beleid met dito ambities van belang voor de (financiële) toekomst die waarschijnlijk structureel beïnvloed wordt door de corona crisis.

Toekomstbestendig beleid

Cortice denkt mee bij het vormen van zo’n beleid maar ook bij het optimaal inrichten van de begroting door bijvoorbeeld middelen en voorliggende voorzieningen aan te spreken van andere bestuurslagen zodat de gemeente niet nodeloos alleen voor alles opdraait. We willen een situatie voorkomen vergelijkbaar met die van de transities van taken naar gemeenten gedurende de afgelopen jaren. De financiële positie van veel gemeenten is hierdoor immers verslechterd. Het beleid dat de gemeente hanteert bij het verstrekken van subsidies moet meer dan ooit helder en realistisch worden afgestemd met alle stakeholders. Nu wordt er door de meeste gemeenten een korte termijn beleid gevolgd waarbij liquiditeit en continuïteit van de instellingen voorop staat. Dit beleid zal al snel moeten opgaan in een toekomstbestendig beleid voor de middellange termijn. Onze groep specialisten, waartoe wij (de directie van Cortice) ook zelf behoren, kunnen u helpen bij deze uitdaging.

Gemeenten ontvangen bijvoorbeeld ook subsidies vanuit andere bestuurslagen (Provincie/Rijk). In ruil voor de subsidie dient de gemeente activiteiten en prestaties te verrichten waarover zij verantwoording moet afleggen. De gemeente zet zo’n subsidie vaak door naar lokale instellingen. Als die instellingen nu in problemen komen door Corona ontstaat een kettingreactie. De instelling kan niet leveren, de gemeente daardoor ook niet hetgeen kan leiden tot een lagere vaststelling van de subsidie die de gemeente heeft ontvangen. Dit is een extra financieel risico.

Daarnaast zijn de voorliggende voorzieningen (Tozo, NOW, uitstel belastingen e.d.) niet voldoende voor alle instellingen. In het hele land wordt gewerkt aan noodfondsen voor Corona. Zulke fondsen zullen hun eigen voorwaarden kennen. De kunst is dergelijke regelingen beleidsmatig goed door te vertalen naar de lokale instellingen.

Maar de Coronacrisis zal voor veel meer beleidsvelden gevolgen hebben. Zie de matrix van VNG. Daarom is een brede en zo duurzaam mogelijke aanpak van belang.

Cortice kan prima meedenken en creatief zijn binnen bovenstaand krachtenveld.

overzicht-effecten-corona-gemeenten-schematisch-versie-23-april-2020_0

Fons De Boeck

06-22435028

f.deboeck@cortice.nl

Gilbert De Boeck

06-13291779

g.deboeck@cortice.nl